Ќовини:

—айтът на –айонен съд ƒр€ново стартира:


«а нас
—ъдът като институци€

—ъдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. —ъдебната власт е независима. “ази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. ќрганите на съдебната власт изпълн€ват функциите си безпристрастно. ¬секи има право на справедлив и публичен процес в разумен срок и от независим и безпристрастен съд.

ѕравораздаването в –епублика Ѕългари€ се осъществ€ва от ¬ърховни€ касационен съд, ¬ърховни€ административен съд, апелативни, окръжни, военни, административни и районни съдилища.

–айонни€т съд е основен първоинстанционен съд. Ќа него са подсъдни всички дела, освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. —ъстои се от съдии и се ръководи от председател,който осъществ€ва обща организаци€ и административно ръководство, отговар€ за дейността на съда и го представл€ва.

—ъгласно чл. 8 от «—¬ - ќрганите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спр€мо всички лица и случаи, за които се отнас€т.

—поред чл. 6 ал. 2 от  онституци€та на –епублика Ѕългари€ – ¬сички граждани са равни пред закона.ѕри осъществ€ване на функциите на съдебната власт, както и при заемане на длъжности в органите на съдебната власт, не се допускат никакви ограничени€ на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религи€, образование, убеждени€, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състо€ние.

–айонни€т съд е основен първоинстанционен съд. Ќа него са подсъдни всички дела, освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. —ъстои се от съдии и се ръководи от председател,който осъществ€ва обща организаци€ и административно ръководство, отговар€ за дейността на съда и го представл€ва.

јнкета

 ак оцен€вате работата на –айонен съд ƒр€ново?

ќтлична
ћного добра
ƒобра
—редна
Ћоша

ѕолезни новини

Lex.bg - Ѕългарски€т правен портал
ѕортал и справочник за събиране на актуална и полезна правна информаци€ за безплатно ползуване от българските юристи и всички заинтересовани лица.
Ћинк

                                                                        


Ќовини от Capital.bg

—едмичен бюлетин за правни новини
ѕублични€т дебат през седмицата продължава да е доминиран от предложението на управл€ващите за ...

—едмичен бюлетин за правни новини
Ќай-експлоатираната тема през седмицата б€ха партийните субсидии. ѕарламентът окончателно прие 1 ...

Ќовини от Lex.bg

ћесечната вноска на адвокатите към ¬јд— скача от 10 лв. на 20 лв.
ќт 1 април вноската, ко€то всеки месец адвокатите прав€т към ¬исши€ адвокатски съвет (¬јд—), ще е ...

 онституци€та не ограничава мандатите на административните ръководители сам ...
 онституци€та не ограничава мандатите на административните ръководители до два изобщо. “акова е ...

Ќовини от Econ.bg

Ѕорисов: »скаме комисар за киберсигурност и управление на IT технологии
Ѕългари€ иска в бъдещата ≈врокомиси€ модерните ресори - киберсигурност и управление на јй “и (IT) ...

ƒончо Ѕарбалов очаква скоро да е готов по-дълъг участък от третата метролин ...
—троежът на първи€ етап на “ретата метролини€ се очаква да приключи през октомври, об€ви днес ...