Новини:

Сайтът на Районен съд Дряново стартира:


НОВИНИ
20 Февруари 2014

 

Деца от националната програма „Детско полицейско управление“ гостуваха в съдебната палата

 

         На 28.02.2020 г. Районен съд - Дряново за пореден път посрещна деца, участници в националната програма „Детско полицейско управление“, която е  инициатива на Министерството на вътрешните работи. Тази програма е предназначена за обучение на деца от начален и прогимназиален етап, като идеята е децата, забавлявайки се, да получат знания и умения за:

– опазване на своя живот и този на приятелите си;

– справяне в трудни ситуации;

– у дома, в училище, на улицата, в планината;

– научаване на права и отговорности пред обществото;

– работа в екип, уважение и толерантност към различните.

         Председателят на съда съдия Мариета Спасова запозна подрастващите с основните функции на органите на съдебната власт. Поставен бе акцент върху дейността на съдилищата и различните видове дела, разглеждани в тях. На достъпен за децата език бяха представени процесуалните правила, по които се провеждат съдебните процеси, както и правата и задълженията на участниците в тях. С близки до децата житейски ситуации бяха обяснени примерни казуси, които се решават в съдебните спорове.

Целта на инициативата „Детско полицейско управление” (ДПУ) е децата-доброволци да получат знания и опит, които да споделят със своите връстници.

 

28.02.2020 г.

 

  

 

         Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол

 № 7/28.03.2019 г.  обяви  национален  конкурс за ученическо есе

 на тема  „Откровено  за  съдебната  власт”  и  одобри регламент

за провеждането му.

 

Регламент за провеждане на национален конкурс за ученическо есе

 

 

                                        Районен съд - Дряново 

                                                    обявява

  

           ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ  на 16 април 2019 година

 

 

     Във  връзка с реализиране  на проект на Висшия съдебен съвет

„ДЕН  НА  ОТВОРЕНИТЕ  ВРАТИ”   в    Районен  съд  -  Дряново

Ви  каним  на 16  април  2019 година да посетите сградата на съда, 

намираща се в гр. Дряново, ул. „Бачo Киро“ № 21.

     В  Деня  на отворените врати  граждани и журналисти ще могат

да  посетят  сградата   на  съда  и  да  се запознаят с организацията

  на  работа  на  съдиите  и   съдебните  служители,  със  съдебните 

процедури,  с  работата  и  функциите  на  съдебните  служби. 

    Ако имате интерес към инициативата и имате въпроси свързани

с работата на нашия съд,  можете  да  ги изпратите  предварително 

на e-mail: raionen_sad_drianovo@abv.bg

            

 

                                      Районен съд - Дряново 

                                                    обявява

  

           ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ  на 16 април 2018 година

  

 

Във  връзка  с  реализиране  на проект  на  Висшия съдебен  съвет

„ДЕН  НА  ОТВОРЕНИТЕ  ВРАТИ”   в    Районен  съд  -   Дряново 

Ви  каним  на 16  април  2018  година  от  10.00  часа  до 12.00 часа

да  посетите сградата на съда, намираща се в гр. Дряново,

ул. „Бачo Киро“ № 21.

           В  Деня   на  отворените  врати  граждани и журналисти  ще

могат   да   посетят   сградата    на     съда   и   да   се   запознаят  с  

организацията   на   работа  на  съдиите  и   съдебните  служители,  

със съдебните процедури,  с  работата  и  функциите  на  съдебните 

служби. 

          Ако  имате   интерес  към  инициативата  и  имате  въпроси

 свързани  с  работата  на  нашия  съд,   можете  да   ги  изпратите 

предварително  на e-mail: raionen_sad_drianovo@abv.bg

 

 

 

                           Деца от националната програма

                 „Детско полицейско управление“

                     гостуваха в съдебната палата 

 

 

          На  15.03.2018 г.  районен  съд   в   Дряново   посрещна  деца,

участници   в     националната    програма    „Детско   полицейско

управление“.

         Председателят на съда съдия  Мариета Спасова запозна  под-

растващите с основните функции на органите на съдебната власт.

Поставен бе акцент върху дейността на  съдилищата и различните

видове дела,  разглеждани в тях.  На  достъпен за децата език бяха

представени процесуалните правила, по които се провеждат съдеб-

ните  процеси,  както и правата и задълженията на участниците  в

тях. С близки до децата житейски ситуации бяха обяснени пример-

ни  казуси,  които  се решават в  съдебните спорове.  Какво работи

съдията и защо законите трябва да се спазват? Какви са наказания-

та  за  малолетни  и  непълнолетни?  Възможно ли е,  ако  нарушим

закона докато сме малки, това събитие да повлияе на нашето бъде-

ще? Какво е участието на прокурорите и адвокатите в един съдебен

процес?  Наказва  ли  законът  лъжата,  особено  ако  е  изречена  в

съдебна зала? Това  бяха  част  от  въпросите  дискутирани  с участ-

ниците в програмата „Детско полицейско управление“.

        Целта   на   инициативата  „Детско   полицейско   управление”

(ДПУ)  е  децата-доброволци  да  получат  знания  и опит, които да

споделят със своите връстници.

 22.03.2018 г.

 

             Районен съд Дряново уведомява, че във  връзка с влезлите  в

сила от  05.11.2017 г. промени  в  Наказателно-процесуалния  кодекс

(чл. 416 ал. 2 и ал.7) и Закона за съдебната власт (чл. 64 ал. 1 и ал. 2)

съдебни актове по наказателни дела, с които е наложено ефективно

наказание   лишаване   от  свобода  ще  се  публикуват  на  интернет

страницата на  съда  и в  ЦУБИПСА, когато съдът бъде уведомен от

Прокуратурата на  Република България, че са предприети действия

по изпълнение на наложеното наказание.

           Всички останали съдебни актове ще се публикуват съобразно

досега действащите правила.

 

Информация за проведен "ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ" в Районен съд - Дряново

 

 

 

 

                                  Районен съд - Дряново 

                                                    обявява

  

           ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ  на 21 април 2017 година 

   

          Във  връзка  с  реализиране  на  проект  на Висшия съдебен

съвет ,,ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в Районен съд – Дряново

 Ви каним  на  21 април  2017 година  от  10.00 часа  до  12.00 часа

да посетите сградата на съда, намираща се в гр. Дряново,

ул. ,,Бачо Киро” №21.

            В  Деня на отворените  врати  граждани  и  журналисти ще

могат да посетят  сградата  на съда  и  да  се запознаят с организа-

цията на работа на съдиите и съдебните служители, със съдебните

процедури, с работата и функциите на съдебните служби.

            Ако  имате  интерес  към  инициативата  и  имате  въпроси

свързани с работата на нашия съд, можете да ги изпратите предва-

рително на e-mail: raionen_sad_drianovo@abv.bg

 

 

 

 

 

                                      Районен съд - Дряново

                                           обявява

  

           ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ  на 15 април 2016 година

                 

 

 

 

 

 

 

            В   Деня  на   отворените   врати  посетителите   на  палатата

 ще имат възможност  да  се запознаят  с  организацията  на работа

 в   различните   служби   и    с   основни   моменти  от  процеса   на 

правораздаване.    Инициативата   има   за    цел   да   съдейства   за

по-добрата  информираност  отностно  структурата   на   съдебната

система,   функциите  на   различните органи  в  нея и спецификата

на съдебните процедури.

          Инициативата    ще   се   състои    при   спазване   на   всички

изискванияза достъп до сградата и правилата за вътрешен ред.  

 

          

         

       

 

 

 

 

                                         Районен съд - Дряново

                                           обявява

  

           ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ  на 16 април 2015 година

           

        На 16 април 2015г. в  Деня  на Конституцията на България в

Съдебната  палата в гр. Дряново се проведе "Ден  на отворените

врати".  Мероприятието  се осъществи от  Районния  съд  по ини-

циатива на Висшия съдебен съвет и във връзка с реализиране на

годишната програма за дейността на ВСС и съдилищата. 

 

 

 

        Гости на съда бяха ученици от X и XI клас на  Професионал-

на гимназия  по икономика "Рачо Стоянов"- Дряново с препода-

вател  по право Виолета  Белчева. Те разгледаха  Съдебната  па-

лата и посетиха съдебната зала, където се срещнаха с районните

съдии.  Младите  хора  бяха запознати от съдия Дишева с устрой-

ството на  съдебната  система и организация  на работата в съда,

както и с процеса на правораздаване по граждански и наказател-

ни дела.         

              

      

 

 

 

 

               ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ  - 2014 година 

 

 

 

 

 

 

                                            ГОДИШЕН ДОКЛАД

         ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД гр. ДРЯНОВО ПРЕЗ 2013 г.

 

На 20 февруари  2014 г.  в  Съдебната  палата  в гр. Дряново  се проведе отчетно

събрание на  съдиите  и  служителите  от  Дряновски  районен съд,  на  което бе

представен и обсъден Годишния  доклад за дейността  на съда през 2013 година.

 

Гости  на  събранието  бяха  г-н  Минко  Минков  –  заместник   председател  на

Окръжен съд гр.Габрово и г-н Красимир Сариев – Районен прокурор на Район-

на прокуратура гр. Дряново.

 

Данните  в доклада показват, че през отчетния период в Районен съд - Дряново

е  имало  за   разглеждане  общо 804  дела,  от  които  62  висящи  в началото на

годината   и  742  дела   новопостъпили   през  2013 г.  През годината  съдиите  в

Районен съд гр. Дряново са свършили общо 742 дела, от  които  95% в тримесе-

чен срок от образуването им. От върнатите през годината обжалвани актове на

съда 78 % са били потвърдени от горни инстанции.

Още информация и  данни  от доклада  може да видите  в  раздел "УСЛУГИ",

подраздел "Отчетен доклад".

 

 

 

                      

                                     УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,

          Считано от 01.07.2013г., РАЙОНЕН СЪД – ДРЯНОВО

                  Разполага с нови БАНКОВИ СМЕТКИ в

             “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД

                клон Габрово, представителство ДРЯНОВО

                                 

                                      BIC код:  CECBBGSF

                           

                                   ТРАНЗИТНА СМЕТКА:

                        IBAN:  BG42 CECB 9790 31E4 1777 00

             

Сметка, по която се внасят държавни такси, съгласно Тарифа №1 към

Закона за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

 

                                  НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА:

 

 

Анкета

Как оценявате работата на Районен съд Дряново?

Отлична
Много добра
Добра
Средна
Лоша

Полезни новини

Lex.bg - Българският правен портал
Портал и справочник за събиране на актуална и полезна правна информация за безплатно ползуване от българските юристи и всички заинтересовани лица.
Линк

                                                                        


Новини от Capital.bg

Новини от Lex.bg

Месечната вноска на адвокатите към ВАдС скача от 10 лв. на 20 лв.
От 1 април вноската, която всеки месец адвокатите правят към Висшия адвокатски съвет (ВАдС), ще е ...

Конституцията не ограничава мандатите на административните ръководители сам ...
Конституцията не ограничава мандатите на административните ръководители до два изобщо. Такова е ...

Новини от Econ.bg

Залцбург пуска приложение за устойчив начин на живот
Австрийският град Залцбург пусна мобилно приложение, за да помогне на жителите да водят по-устойчив ...

Редица европейски държави обявиха нови ограничения срещу Covid-19
Няколко европейски държави обявиха нови ограничителни мерки срещу разпространението на ...