Новини:

Сайтът на Районен съд Дряново стартира:


Районен съд Дряново » Свободни работни места
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Свободни работни места                                                                                                                                                                         РАЙОНЕН СЪД – ГР. ДРЯНОВО

 

 

На основание Заповед № РД-13-28/18.03.2019 г. на Административния ръководител – Председател на Районен съд – Дряново

 

ОБЯВЯВА

Конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността:

 

 

„СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ – СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА“– една щатна бройка.

 

Местоработагр. Дряново, Районен съд.

Кратко описание на длъжността „съдебен деловодител - СИС“  Образува съдебно-изпълнителни дела и прилага новопостъпили документи по тях; води регистратурата на СИС, като описва входящите и изходящите книжа в съответните регистри; вписва данни по движението на делата в съответните книги; придвижва съдебно-изпълнителни дела, като изпълнява указанията на държавния съдебен изпълнител; изготвя и изпраща призовки за изпълнение; съставя запорни съобщения, удостоверения и др. книжа; следи за спазване на сроковете по делата и докладва на държавния съдебен изпълнител; прави справки по делата; експедира пощата на съдебно-изпълнителна служба; извършва преводи към взискатели, вещи лица и съставя първични счетоводни документи; изпълнява други задължения, предвидени в Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС) и такива, възложени от председателя на съда или административния секретар.

Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността за „съдебен деловодител - СИС“:

 - да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

 - да са навършили пълнолетие;

 - да не са осъждани на „лишаване от свобода” за умишлено престъпление от общ характер;

 - да не са лишавани по съответния ред от правото да заемат определена длъжност;

 - да не са поставени под запрещение;

 - да имат завършено средно образование;

 - да притежават умения за работа със стандартно офис оборудване;

 - да имат добри познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

 - да притежава умения за работа с граждани и работа в екип.

Предимство – опит при изпълнението на функции, идентични или сходни с тези на длъжността.

 

Начин на провеждане на конкурса:

·        Първи етап - по документи;

·        Втори етап - писмен изпит – тест с въпроси за проверка на компютърните умения на кандидатите, познанията им по стилистика, правопис, граматика и пунктуация, познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, а именно Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата, Етичен кодекс на съдебния служител и длъжностна характеристика, както и уменията за работа с финансово-счетоводни документи; 

·        Трети етап - събеседване.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление (по образец 1) с приложения:

2. Автобиография ( тип CV);

3. Декларация (по образец 2) по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ;

4. Декларация (по образец 3) за липса на обстоятелства чл. 107а от КТ и чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

5. Копие от Диплома за завършена образователна степен;

6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж - трудова, служебна и/или осигурителна книжка;

7. Медицинско свидетелство за работа (със заверка, че лицето не страда от психични заболявания) - оригинал;

8. Други документи по преценка на кандидата.

9. Декларация-съгласие за обработване на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (по образец 4).

Копията на документите трябва да бъдат саморъчно заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подписани от лицето.

Минимален размер на основната заплата за длъжността „съдебен деловодител - СИС“:  683 лв.

Документите за конкурса се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно на адрес: гр. Дряново, ул. Бачо Киро № 21, ет. 2,  стая № 2 при административния секретар всеки работен ден от 09,00 до 17,00 ч. от деня, следващ датата на публикуване на обявата до 30.04.2019 г. включително.

Формуляри на заявление за участие и декларации – образци, ЗСВ, ПАС, Етичен кодекс на съдебния служител, длъжностна характеристика могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на съда http://www.rs-dryanovo.org/ или да се получат на място.

Всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени на информационното табло в Съдебната палата и публикувани на интернет страницата.

 

Обявата е публикувана във вестник ,,Дряново-нюз”, бр. 5 от 27.03.2019 г.

 

          Допълнителна информация на телефон 0676/75567.

 

 


Анкета

Как оценявате работата на Районен съд Дряново?

Отлична
Много добра
Добра
Средна
Лоша

Полезни новини

Lex.bg - Българският правен портал
Портал и справочник за събиране на актуална и полезна правна информация за безплатно ползуване от българските юристи и всички заинтересовани лица.
Линк

                                                                        


Новини от Capital.bg

Седмичен бюлетин за правни новини
Конституционният съд образува ново конституционно дело за царските имоти по искане на тричленния ...

Седмичен бюлетин за правни новини
Паралелно с оставката на Цветан Цветанов като депутат скандалът "Апартаментгейт" извади наяве и ...

Новини от Lex.bg

Месечната вноска на адвокатите към ВАдС скача от 10 лв. на 20 лв.
От 1 април вноската, която всеки месец адвокатите правят към Висшия адвокатски съвет (ВАдС), ще е ...

Конституцията не ограничава мандатите на административните ръководители сам ...
Конституцията не ограничава мандатите на административните ръководители до два изобщо. Такова е ...

Новини от Econ.bg

189 задържани при протеста на "жълтите жилетки" в Париж
Общо 27 900 души са участвали в антиправителствени протести във Франция вчера, от които 9 000 в ...

Наводнения през март удариха световната икономика с $8 млрд.
Загубите от наводненията през март 2019 г. по целия свят са оценени на $8 млрд., сочи доклад на ...